Menisküs

Menüsküs Nasıl yırtılır?

Diz eklemine gelen ani darbeler,

Hızlı koşarken birden durma,

Ani dönüşler diz ekleminde kayma, burulma, dönme gibi kontrolsüz hareketlerin yansımasına ve dolayısı ile kimi zaman bir sesin de eşlik ettiği iç yaralanmaya neden olurlar.

Ani ve şiddetli bir ağrıyı şişlik takip eder. Bacağın üstüne basma ve hareketlerinde ağrı görülür.

Yaralanmanın şiddetine bağlı olarak da iç, dış, ön ve arka çapraz bağlar da yırtılabilirler.

Bende menüsküs yırtığı var mı? (Teşhisi)

Dizde takılma

Çömelme ve bacağının üzerine oturmada kısıtlanma

Şişme

Topallama

Diz içi kısmında ve çevresinde hassasiyet

Hareketlerde ses duyulması

Diz ve menüsküs Muayenesi

Rahatsızlığın detaylı sorgulanması ile başlar. Dizde ve çevresindeki şişlikler hassasiyetin elle aranması şiddetinin tespit edilmesi için menüsküsün cilt yüzeyindeki izdüşümü noktalarına temas edilir.

Muayenesinde uzanmış pozisyonda yatan hastaya hekim tarafından bükme açma sırasında sıkıştırma ve döndürme hareketleri yapılarak yırtık kesim radyolojik görüntü ile örtüşüp , örtüşmediği araştırılır.

En bariz yapılan muayene manevrası geliştiren hekimin adıyla Mc Murray testi olarak anılır.

Bunun dışında yüzüstü yatan hastada veya ayakta çömelme kalkma esnasında da farklı testler ile menüsküslerin yapısı muayene edilebilinir.

Menüsküs tedavisi ve artroskopi:

Tamamı eklem içerisinde ve iki büyük kemiğin arasında yer alan bu kıkırdaksı yapılar artroskopi adı verilen bir teknik ile önce teşhisi netleştirilerek ardından tedav edilirler.

Artroskopi

Kelime anlamı olarak eklem içini gözlemek manasına gelir. Eklem içini gözleyen ucu ışık iletecek şekilde geliştirilmiş optik çubuk yardımı ile eklem içinden alınan görüntünün kamera sistemi aracılığıyla ekrana yansıtılması işlemidir. Bu arada eklem içi sıvı (serum) ile şişirilerek görüntüleme kolaylaştırılır.

Bu yöntemin üstünlüğü: Eklemin yapısı bozulmadan görüntülenmesi ve müdahale edilmesidir. Bu sayede en az hasar ile hemen aynı günde ayağa kalkabilecek kadar iyileştirilmiş hastalara ulaşmaktır

menuskus

menuskus2

BİZ SİZİ ARAYALIM

   

  Bağlar ve Tamir

  Ön Çapraz Bağ

  Dizin içerisinde çapraz şekilde yer alan ve dizi bir emniyet kemeri gibi öne doğru hareket etmesine engel olan bir bağdır.

  Ani durma, darbe ve burulma hareketiyle sporcular başta olmak üzere, hareket kontrolünü kısmen kaybeden hastalarda gözlenir.

  Tedavisi artroskopi eşliğinde cerrahi olarak yapılır hastanın aktivite derecesine göre çift ve ya tek bandaj üzerinden yapılır.

   

  baglar-ve-tamir

  BİZ SİZİ ARAYALIM

   Belde Kireçlenme

   Omurga Kireçlenmesi

   Omurga, Omur cisimlerive aralarındaki disklerden meydana gelir. Omur cismi, arasındaki disk ve arka elemanlarda yer alan faset eklemi bir fonksiyonel üniteyi oluşturur. Şekilleri bulunduğu bölgeye göre boyun, sırt, bel, sakrum ve kuyruk sokumu şekliyle adlandırılırlarsa da aslında aynı fonksiyonel ünitenin tekrarı niteliğindedirler

   Omurga Kireçlenmelerinde bölgelere göre tedavi

   Boyun (Servikal) bölgesi:

   Servikal bölgede laminektomi, laminoplasti, enstrümanlı füzyonlar, disk protezi ve omur cismi kafesleri en sık başvurulan cerrahi yöntemlerdir. Her birinin farklı uygulama alanları ve olası komplikasyonları olduğu için her olgunun kendi içinde ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın yaşı hastalığının seyri cerrahi yaklaşımın yerini, seviyesini sayısını ve hareketin korunması önceliğini değerlendirilmesini gerektirir. Kireçlenmenin başlangıç aşamasında ilk şikayet genelde disk dejenerasyonuna bağlı yakınmalardır. Yapılan incelemelerde çeşitli derecelerde basılara yol açan disk hastası ve de sıklıkla siyah disk hastalığı olarak adlandırılan klinik durumla karşılaşılır.

   Laminektomi

   Hastanın ensesinden yaklaşımla yapılacak laminektomi nöral gevşetme üzerinde erken dönemde başarı sağlasa da instabilitesi olan hastalarda durumu daha da güçleştirmektedir. Laminektomiden sonra kamburlaşme ve çökme görülme olasılığı % 11 ile 14 arasında bildirilmiştir. Rhee ve arkadaşları C2 ve altındaki seviyeler deği uzanan geniş laminektomilerde ekstansör adelelerin de kemikten sıyrılması neniyle kamburluğa gidiş daha yüksek oranda karşımıza çıkacaktır. Uzun dönemde karşılaşılan kamburlaşma hem nöral dokunun tekrar sıkışmasına hem de başlıca kendisi boyun ağrısı nedeni olmakatadır yoshida ve arkadaşları. Operasyon sonrası oluşabilecek instabilitelere karşı omurgayı metal yapı ve vidalarlar ile desteklemek ardından da kemik kaynamayı elde etmek için füzyon uygulamaları burada etkili olmaktadır. Posterior yaklaşım tercih ettiğimiz olgularda lateral mass plakları tercih edilmektedir. Onüç dereceyi geçen lokal kifoz açılanmalarında anterior dekompesyon veya laminoplasti tercih edilmesi gerektiği savunulmaktadır.sudave arkadaşları Boynun önünden yapılan cerrahiler(Anterior yaklaşımlar) Ense yaklaşımlarında ardışık olarak daha uzun meafe ve omurlara ulaşılabilme avantajının aksine kısa girişimlere izin vermektedir. Üç seviyeye değin sağladığı üstünlük ile daha yoğun tercih edilmektedir Raove arkadaşları . Yine plakla tespit uygulanan olgularda üç seviyenin üzerinde tespit yetenekleri şiddetle yorgunluğa bağlı olarak azalmaktadır. Tk seviye boyun fıtığında bu yaklaşımın en çok tercih edildiği cerrahi tedavi şeklidir. Nöral basıya sebep olan disk ve kemik çıkıntıları, hatta kifoz nedeniyle basıya neden olan omur cismi gibi dokuların direk olarak çıkarılmasına izin vermesi bu tekniğin en önemli avantajıdır.

   1: Omurilik kanal çapının 13 mm’nin altına inmesi (dinamik incelemede12 mm),

   2: Omur cisimleri alt ve üst platformu ve yakın komşulukta kanala uzanım gösteren osteofiter oluşum,

   3: Serbest fıtıklaşmış parçaların omur cisim arkasına kayarak omuriliğe baskı yapması,

   4: Birden çok seviye ameliyatlarda omurgayı kısmi hareketsizleştirmek için uygulanan intervertebral füzyonlarda temas yüzeyini arttırmak için ve kamburlaşmış kısmın çıkarılması için başvurulmaktadır Rao ve arkadaşları. Servikal stabilite ve yük taşımada vertebra cisimlerinin büyük rolü olduğu için bu bölgede yapılan kemik eksizyonlarının kemik grefteri ile takviye edilmesi gerekmektedir. Kullanılan greftin boyu ile füzyon arasında ters ilişki bulunmaktadır.

   Boynun önünden yerleştirilen kaynamayı arttırıcı kemik ve kafesler, stabiliteye katkısı açısından olumlu diğer uygulamalardır. Bu cihazların sayesinde araya konan kemiğin stabilitesi ve mesafenin çökmesinin negatif etkileri azaltılır, erken dönemde de dengenin oluşması sağlanır. Giderek yaygınlığı ve çeşitliliği aran bu cihazların doğrudan cilt dışından (perkütan)konarak mesafede şişebilen formları da bulunmaktadır.

   Laminoplasti tekniği: Tek taraflı ve çift taraflı gerçekleştirilebilinir. Oluşturulan dekompresyonun idamesi için kemik grefti veya laminoplasti plağı uygulamalarının yanı sıra tek tarafı adele sıyırılarak ameliyat sonrası dönemde kifoza gidişi azaltmaya yönelik teknikler bilinmektedir.

   Avantajları:

   iyi nöral doku dekompresyonu

   düşük psödoartroz

   düşük kan kaybı

   kısa cerrahi süresi

   Omurgada hareket yeteneğini koruma konsepti ve disk protezi:

   Anatomik bölgesiden bağımsız olarak tüm disk protezlerindeki anan prensip aynıdır. Bugüne değin uygualanan eklem protezleri tecrübelerine dayanılarak benzer metal ve polietilen kombinasyonları ile eğilme hareket ve dönme yeteneklerine izin veren ve çıkarılan disk mesafesine yerleştirilen bir cihazdır.

   Bu cihazın uygulanmasındaki başlıca koşullar omurganın dengesinin bozulmuş olmaması, şekil bozukluğu bulunmaması ve faset eklem kireçlenmesinin eşlik etmemesi olarak sayılabilinir. Boynun önünden yaklaşımla yerleştiriliyor olması dolayısı ile servikal diskektomi ve füzyon cerrahilerine alternatif iken, lomber omurgada yaygın kullanılan yaklaşımın posterior olması nedeniyle daha az kullanm alanı bulmaktadır. Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ilk disk protezi 2004 yılından beri kullanılmakatadır (Charite DePuy Spine). Kullanımdaki asıl gaye füzyon sonrası komşu disk mesafelerinde görülen dejenerasyonun önüne geçmektir. Kısmi disk protezi konsepti daha yeni uygulama olup, diskin dış halkasının korunara çekirdek hidrojel ile replase edilmesi esasına dayanır. Laminotomi yolu ile yereştirilen bu cihazın ön çalışmaları halen sürmektedir. (PDN;Raymedica Bloomington,MN). Bunun yansıra hafızalı metal ve polikarbon bazlı alaşımlar enjekte edilen kimyasallar ile deneyler devam etmektedir. Gelecekte doku mühendisliği ile poliglikolik ve polilaktik asitten inşa edilmiş bir suni çatı içerisinde laboratuar ortamında veya konak hayvanda üretielecek disk yardımı ile biyolojik disk protezi uygulaması için de çalışılmaktadır. Hilibrand ve kirkpatrick Diskektomi uygulanan hastaların %10’unda reherniasyon olması ve opere olan hastaların %27’si disk hsatalığı nedeniyle tekrar cerrahi geçirmeleri ndedeniyle disk dokusunun dinamik tespit yöntemlere iyi cevap verdiği ve yeniden geliştiği akılda tutulmalıdır.

   Sırt bölgesi (Torakal Spondiloz):

   Omurga kireçlenmesi her ne kadar tüm omurga kolonunda etkili bir hastalık olsa da torakal bölgede daha nadiren semptomatik olmaktadır. Bunda torakal bögenin göğüs kafesi ile desteklenmesinin verdiği stabilite artışınsın yanı sıra hareketliliğinin de oldukça sınırlanmış olmasının rolü bulunmaktadır. Bu bölgedeki disk hacminin daha az olması ve doğal olarak öne eğimli olan bu kısımda yükün ve dejenerasyonun daha ziyade ön tarafta yer almasına yol açar dolayısıyla yakınmalar oldukça nadir olarak karşımıza çıkarlar.

    

    

   belde-kireclenme2

   BİZ SİZİ ARAYALIM

     

    Ayak Parmağı Eğriliği

     

    Ayak başparmağında bir şişlik ve çıkıntı olmasına tıp diliyle halluks valgus denilir. Kadınların genelde % 40’ da bu durum vardır. Ayrıca kalıtsal yatkınlık çok belirgin olarak görülebilir. Ayrıca uzun süre sivri burunlu ve topuklu ayakkabı giyenlerde zamanla bu çıkıntılar ortaya çıkabilir.

    Ayak başparmağındaki bu çıkıntı ayakkabı içinde sıkışınca önce ciltte kızarıklık ve ağrı olur. Zamanla içerisinde su toplayan bir kesecik gelişir ve bunu serleşmiş bir nasır dokusu takip eder. Eklemdeki sıkışma devam ettikçe kireçlenme başlar ve sorunlar daha da büyür. Bu aşamadan sonra yakınmalar iyice artar, ve artık konservatif tedavi yöntemleri yetersiz kalmaya başlar.

    Halluks valgusu olanlara yapmaları gereken bazı öneriler sıralayabiliriz.

    1: Öncelikle ayakları sıkan ayakkabılardan uzak durmaları gerekmektedir.

    2: Ayakkabı alırken başparmak üstünde baskı yapmayacak ve hafif topuklu olanlar tercih edilmelidir.

    3: Gün içinde başparmak ile yanındaki parmak arası için hazırlanmış parmak arası makaraları yerleştirmeleri önerilir.

    4: Geceleri ise başparmağı dışa doğru çeken lastikli bir aparey kullanılabilir.

    5: Ayrıca ağrı kesici ve ödem giderici ilaçlar yakınmaların azaltılması amacıyla alınmalıdır.

    Konservatif uygulamalara rağmen beklenilen düzelme gerçekleşmezse ameliyat gündeme gelebilir.

    Ameliyat kararı almadan önce bazı değerlendirmelerin yapılması gerekebilir.

    1: Eğer günlük yaşamı sürdürmeyi engelleyen bir durum varsa

    2: başparmaktaki sertlik, kızarıklık ve ağrı tedavilere direniyorsa ve

    3: başparmak neredeyse yanındaki parmağın üstüne çıkacak kadar şekil bozukluğuna uğramışsa ameliyat kaçınılmazdır.

    Eklem ve Kıkırdak Temizliği

     

    eklem-ve-kikirdak-temizligi

    Eklem ve Kıkırdak Temizliği Kıkırdak hasrı olan eklemde hasarlanan eklem parçacıkları tutunması gereken kemik parçalarından zaman içerisinde ayrışarak eklem boşluğuna düşerler. Burada yeterince büyük hacimde muhafaza edilir ve eklem sıvısından da beslenebilirler ise eklem faresi adını alırlar.

    Bunun dışında eklem içinde yabancı cisimlerin doku ve iltihap artıklarının hasarlanarak eklem içine düşen kıkırdakların temizlenmesi hem eklemin çalışmasını rahatlatır. Hem de bu parçaları yıkarak ortamdan uzaklaştırmak için çalışan kimyasal mekanizmaları durdurarak eklemin iç ortamın rahatlatır. Eklem temizliği artroskopi yardımlı cerrahi cihazlar kullanılarak yapılabilirler

    PRP ve Orthokin

    PRP

    prp-orthokin

    Hastadan alınan kanın farklı santrifüj hızlarında işlemden geçirilerek yoğunlaştırılması, içindeki besleyici ve hücreleri harekete geçirici özütünü oluşturmak için tekrar hasarlı bölgeye verilmesinin adıdır. Bu teknikte hastalar kendi hücreleri ile onarılırlar.

    prp-orthokin2

    ORTHOKİN

    Biyolojik camların yüzeyine işlemden geçirilen kanın emdirilerek iltihabi reaksiyonu başlatma yan etkisinden kurtularak hastalara sadece iyileştirici etkinliğini kazandırmak amacıyla uygulanan bir tedavidir.

    Kıkırdak Hüce Ekimi

    kikirdak-hucre-ekimi

    Kıkırdak hücre yerleştirilmesi Kıkırdak doku kaybı olan bölgede hücre temelinde kıkırdak oluşturulmaya çalışılmasıdır. Kök hücreler veya kıkırdak hücreleri çeşitli suni doku destek materyalleri ile yeniden kıkırdak oluşturulması için yapılan modern hücresel boyutta kişiye özel tıbbi girişimin adıdır.